تاثیر مدیریت پیشگیری انتظامی بر کاهش جرم بافتهای فرسوده شهری

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 دانشیار گروه پیشگیری انتظامی ، دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران

2 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین ، تهران ، ایران

3 دانش آموخته رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از عواملی که در وقوع جرائم تأثیر به سزایی دارد، مکان‏ها و مناطق جرم‏خیزی می‏باشد که مجرمین تمایل بیشتری برای فعالیت در این مکان‏ها از خود نشان می‏دهند. بافت‏های فرسوده شهری به علت مشکلات کالبدی امکان کنترل رسمی پلیس را محدود می‏سازند و فرصت ارتکاب جرم را افزایش می‏دهندهدف از این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت پیشگیری انتظامی بر کاهش جرم بافت های فرسوده شهری می باشد.
روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت کمی و از نظر روش از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان انتظامی و کارشناسان و مدیران شهری شهر بیرجند می باشند. حجم نمونه 58 نفر بوده است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است که روایی صوری و محتوایی آن با نظر خواهی از خبرگان آشنا به موضوع و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و آزمون تی تک نمونه ای با استفاده از نرم افزار SPSS نسخة 22 استفاده شده است.
یافته ها: مقدار تی تک نمونه­ای مشاهده شدة تاثیر پیشگیری وضعی برکاهش جرم در بافت فرسوده (18/21t=)، تاثیر پیشگیری اجتماعی برکاهش جرم در بافت فرسوده (43/15t=) ، تاثیر گشت های انتظامی برکاهش جرم در بافت فرسوده (69/19t=)، تاثیر پاکسازی نقاط جرم خیز بر کاهش جرم در بافت فرسوده (54/18 t=) .در نهایت تاثیر مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم برکاهش جرم در بافت فرسوده (39/23t=) تفاوت معناداری دارد
نتیجه گیری: اجرای صحیح مدیریت پیشگیری انتظامی می­تواند در کاهش جرم بافتهای فرسوده شهری مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها