نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی مقدم، اسماعیل اولویت بندی شاخص های سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی دانش آموزان [دوره 13، شماره 2، 1400]
 • احمدی مقدم، اسماعیل تدوین راهبردهای تحول سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با استفاده از رویکرد جهادی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-114]

ب

 • بارانی، محمد اولویت بندی شاخص های سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی دانش آموزان [دوره 13، شماره 2، 1400]
 • بارانی، محمد تدوین راهبردهای تحول سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با استفاده از رویکرد جهادی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-114]
 • بختیاری، سعید تاثیر سامانه پایش تصویری در پیشگیری انتظامی از جرم (مورد مطالعه: شهرستان همدان) [دوره 13، شماره 2، 1400]
 • بختیاری، عباس مطالعۀ کیفی پیامدهای درمان اجباری اعتیاد [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 167-200]
 • بیگی، جمال طراحی مدل بومی سرمایه اجتماعی برای پیشگیری از جرائم سایبری"پژوهشی کیفی براساس نظریه زمینه ای" [دوره 13، شماره 2، 1400]

پ

 • پاکدل، محمدرضا تاثیر سامانه پایش تصویری در پیشگیری انتظامی از جرم (مورد مطالعه: شهرستان همدان) [دوره 13، شماره 2، 1400]
 • پرهیز، فریاد کاربست مدل نرو-فازی در تحلیل احساس امنیت ساکنان بافت-های فرسوده شهری (مورد پژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران) [دوره 13، شماره 2، 1400]
 • پورقهرمانی، بابک طراحی مدل بومی سرمایه اجتماعی برای پیشگیری از جرائم سایبری"پژوهشی کیفی براساس نظریه زمینه ای" [دوره 13، شماره 2، 1400]

ت

 • ترکی ده سعید، حیدر مطالعه زمینه های اجتماعی موثر در بازگشت مجدد به زندان با استفاده از استراتژی داده بنیاد [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 55-82]

ج

 • جلال کمالی، محمد مطالعه زمینه های اجتماعی موثر در بازگشت مجدد به زندان با استفاده از استراتژی داده بنیاد [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 55-82]
 • جهانشیری، جواد تحلیل رابطه جامعه شناختی عوامل موثر بر قانون‌گریزی (مورد مطالعه:جوانان 20 تا 34ساله مناطق شهر مشهد) [دوره 13، شماره 2، 1400]

ح

 • حسین پور، سهیلا تدوین مدل ساختاری رفتارهای پرخطر جوانان براساس مهارت مدیریت خشم با نقش واسطه‌ای تاب‌آوری: تأکید بر ابعاد انتظامی - امنیّتی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 141-166]
 • حمایت خواه، مجتبی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر انحرافات اجتماعی زنان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-26]

خ

 • خطیبی، سجاد بازنگری نقش و عملکرد پلیس در فضای مجازی با تأکید بر آموزش و انتظام‌بخشی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 115-140]

د

 • داودی دهاقانی، ابراهیم تاثیر سامانه پایش تصویری در پیشگیری انتظامی از جرم (مورد مطالعه: شهرستان همدان) [دوره 13، شماره 2، 1400]
 • دعاگویان، داود اولویت بندی شاخص های سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی دانش آموزان [دوره 13، شماره 2، 1400]

ر

 • رضایی، احمد بازنگری نقش و عملکرد پلیس در فضای مجازی با تأکید بر آموزش و انتظام‌بخشی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 115-140]
 • رضایی، غلامرضا تدوین راهبردهای تحول سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با استفاده از رویکرد جهادی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-114]
 • رضایی، محسن بازنگری نقش و عملکرد پلیس در فضای مجازی با تأکید بر آموزش و انتظام‌بخشی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 115-140]
 • رضادوست، کریم بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی ؛ ساکنان ناحیه 2 شهر اهواز) [دوره 13، شماره 2، 1400]
 • رضائی، نورمحمد کاربست مدل نرو-فازی در تحلیل احساس امنیت ساکنان بافت-های فرسوده شهری (مورد پژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران) [دوره 13، شماره 2، 1400]

ز

 • زرگر، علیرضا شناسایی چالش‌های اخلاقی و امنیّتی موسیقی‌های زیرزمینی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 27-54]
 • زکوی، اسماعیل بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی ؛ ساکنان ناحیه 2 شهر اهواز) [دوره 13، شماره 2، 1400]

س

 • سلیمانی خشاب، عباسعلی مقایسۀ گرایش‌های شناختی، رفتاری و عاطفیِ هویت ملی دانش‌آموزانِ متوسطه دوم برحسب ویژگی‌های دموگرافی مختلف [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 201-232]

ش

 • شربتیان، محمد حسن تحلیل رابطه جامعه شناختی عوامل موثر بر قانون‌گریزی (مورد مطالعه:جوانان 20 تا 34ساله مناطق شهر مشهد) [دوره 13، شماره 2، 1400]
 • شریف پور، حسین اولویت بندی شاخص های سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی دانش آموزان [دوره 13، شماره 2، 1400]
 • شریفی رهنمو، سعید تدوین مدل ساختاری رفتارهای پرخطر جوانان براساس مهارت مدیریت خشم با نقش واسطه‌ای تاب‌آوری: تأکید بر ابعاد انتظامی - امنیّتی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 141-166]
 • شفیعی، محمدرضا شناسایی چالش‌های اخلاقی و امنیّتی موسیقی‌های زیرزمینی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 27-54]

ص

 • صادقی، سولماز تدوین مدل ساختاری رفتارهای پرخطر جوانان براساس مهارت مدیریت خشم با نقش واسطه‌ای تاب‌آوری: تأکید بر ابعاد انتظامی - امنیّتی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 141-166]
 • صنعت خواه، علیرضا مطالعه زمینه های اجتماعی موثر در بازگشت مجدد به زندان با استفاده از استراتژی داده بنیاد [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 55-82]

ع

 • عبدالرحمانی، رضا شناسایی چالش‌های اخلاقی و امنیّتی موسیقی‌های زیرزمینی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 27-54]
 • عسگری، احسان بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی ؛ ساکنان ناحیه 2 شهر اهواز) [دوره 13، شماره 2، 1400]
 • علم الهدی، سیدعبدالرسول مقایسۀ گرایش‌های شناختی، رفتاری و عاطفیِ هویت ملی دانش‌آموزانِ متوسطه دوم برحسب ویژگی‌های دموگرافی مختلف [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 201-232]
 • عمرانی، مهدی تحلیل رابطه جامعه شناختی عوامل موثر بر قانون‌گریزی (مورد مطالعه:جوانان 20 تا 34ساله مناطق شهر مشهد) [دوره 13، شماره 2، 1400]

ف

 • فاتحی راد، نوید مطالعه زمینه های اجتماعی موثر در بازگشت مجدد به زندان با استفاده از استراتژی داده بنیاد [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 55-82]
 • فتحی، آیت اله تدوین مدل ساختاری رفتارهای پرخطر جوانان براساس مهارت مدیریت خشم با نقش واسطه‌ای تاب‌آوری: تأکید بر ابعاد انتظامی - امنیّتی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 141-166]
 • فتحی، منصور مطالعۀ کیفی پیامدهای درمان اجباری اعتیاد [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 167-200]

ک

 • کریمی، روح الله تدوین مدل ساختاری رفتارهای پرخطر جوانان براساس مهارت مدیریت خشم با نقش واسطه‌ای تاب‌آوری: تأکید بر ابعاد انتظامی - امنیّتی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 141-166]
 • کریم زاده، بیاض طراحی مدل بومی سرمایه اجتماعی برای پیشگیری از جرائم سایبری"پژوهشی کیفی براساس نظریه زمینه ای" [دوره 13، شماره 2، 1400]

م

 • محمدی مقدم، یوسف تدوین راهبردهای تحول سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با استفاده از رویکرد جهادی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 83-114]
 • منصوری، آرمین مقایسۀ گرایش‌های شناختی، رفتاری و عاطفیِ هویت ملی دانش‌آموزانِ متوسطه دوم برحسب ویژگی‌های دموگرافی مختلف [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 201-232]
 • مهدنژاد، حافظ کاربست مدل نرو-فازی در تحلیل احساس امنیت ساکنان بافت-های فرسوده شهری (مورد پژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران) [دوره 13، شماره 2، 1400]
 • مودتی، علی کاربست مدل نرو-فازی در تحلیل احساس امنیت ساکنان بافت-های فرسوده شهری (مورد پژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران) [دوره 13، شماره 2، 1400]