نمایه نویسندگان

آ

 • آراسته، حمیدرضا تعامل برازنده پلیس با مدیران مدارس راهنمایی تهران به منظور ارائه راهبرد پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی دانش آموزان [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 7-34]

ا

 • احمدی، سید علی اکبر اثر آموزههای اسلامی بر کاهش استرس شغلی مورد کاوی دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 117-132]
 • احمدی ارکمی، ابوطالب مؤلفه‌های تأ ثیرگذار بر امنیت شهروندی درشهر رشت [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 75-94]
 • امیرتقوی، محمد علی ارزشیابی سطوح سه گانه ( قصد شده ، اجرا شده و کسب شده) برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد عملیات انتظامی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 7-38]

ب

 • بایاری، عبدالرضا نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش جرایم و مفاسد کلان اقتصادی [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 133-164]
 • بابائیان، علی تأثیر تعارض کار- خانواده و استرس شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان پلیس ناجا [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 35-52]
 • باغانی، رمضانعلی بررسی تأثیر فرهنگ بر مقوله امنیت [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 185-214]
 • باهوش، محمد بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پیشگیری از سرقت منزل [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 105-126]
 • بلاغت، رضا بررسی عوامل برون سازمانی مؤثر بر وقوع جرایم در استان هرمزگان (با تأکید بر عوامل آموزشی- اجتماعی) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 165-182]
 • بهرنگی، محمد رضا تعامل برازنده پلیس با مدیران مدارس راهنمایی تهران به منظور ارائه راهبرد پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی دانش آموزان [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 7-34]

پ

 • پاکروشن، بیژن تأثیر عوامل استرس زا بر عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 81-102]
 • پورغلامی، محمدرضا بررسی چشم انداز کودکان کار در ایجاد چالش های امنیتی و انتظامی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 127-154]

ج

 • جمشیدی، مسلم بررسی رابطة میزان رضایتمندی با نحوة رفتار کارکنان کلانتری‌ها [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 85-104]

ح

 • حاج حسین پور، غلامرضا ارزشیابی سطوح سه گانه ( قصد شده ، اجرا شده و کسب شده) برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد عملیات انتظامی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 7-38]
 • حیدری، شهریار بررسی تأثیر فرهنگ بر مقوله امنیت [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 185-214]
 • حسینیان، شهامت امکان سنجی برون سپاری برخی از وظایف پلیس آگاهی و رابطه آن بر کارایی کارکنان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 145-164]
 • حسینی مقدم، سید علی بررسی رابطة میزان رضایتمندی با نحوة رفتار کارکنان کلانتری‌ها [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 85-104]
 • حسنوند، عباس عوامل مؤثر در افزایش توان مهارتی دانشجویان کارشناسی دانشکده علوم و فنون انتظامی [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 165-184]

خ

 • خدایی، ابراهیم بررسی انحرافات جنسی جوانان (مورد مطالعه: غرب تهران) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 39-80]

د

 • درتاج، فریبرز بررسی اثربخشی مقابله درمانگری بر تنش شغلی و رضایت شغلی آتش‏نشانان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 183-194]
 • درویشی، صیاد تبیین نقش ساختار سازمانی، فناوری وجو سازمانی بر پیشگیری از جرائم در کوپها (مطالعه موردی کوپهای شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 89-116]

ذ

 • ذوقی، لیلا بررسی تأثیر آموزش تحصیلات تکمیلی انتظامی بر موفقیت شغلی دانشجویان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 127-144]

ر

 • رحمتی، داریوش بررسی تأثیر فرهنگ بر مقوله امنیت [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 185-214]
 • رستگار، علی میزان اثربخشی برنامه درسی دانشگاه علوم انتظامی درحوزه انتظام اجتماعی از دیدگاه دانش آموختگان سال های 1385 تا 1389 [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 53-70]
 • رضایی، حسین اثر آموزههای اسلامی بر کاهش استرس شغلی مورد کاوی دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 117-132]
 • رضایی، صادق میزان اثربخشی برنامه درسی دانشگاه علوم انتظامی درحوزه انتظام اجتماعی از دیدگاه دانش آموختگان سال های 1385 تا 1389 [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 53-70]

ز

 • زمانی، علی اکبر نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش جرایم و مفاسد کلان اقتصادی [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 133-164]
 • زین العابدین، یوسف مؤلفه‌های تأ ثیرگذار بر امنیت شهروندی درشهر رشت [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 75-94]

س

 • سیاح البرزی، هدایت رابطة منشور اخلاقی پلیس و تأمین نظم و امنیت جامعه [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 71-88]
 • سام آرام، عزت اله بررسی رابطه میزان مراجعه افراد به مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا با افزایش اعتماد آنها [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 65-84]
 • سید میرزایی، سیدمحمد بررسی انحرافات جنسی جوانان (مورد مطالعه: غرب تهران) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 39-80]
 • سرایی، حسن بررسی رویکرد نخبگان ایرانی به نظم اجتماعی [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 7-40]
 • سوری، احمد بررسی رابطة میزان رضایتمندی با نحوة رفتار کارکنان کلانتری‌ها [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 85-104]

ش

ص

 • صادق نیا، آسیه گونه شناسی نزاع های دسته جمعی در شهرستان بویراحمد [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 41-73]
 • صالحی، سهراب بررسی تأثیر آموزش تحصیلات تکمیلی انتظامی بر موفقیت شغلی دانشجویان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 127-144]
 • صالحی عمران، ابراهیم تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دورهتحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی برمبنای مؤلفه های امنیت اجتماعی [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 41-64]

ع

 • عابدی، یونس تأثیر عوامل استرس زا بر عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 81-102]
 • عابدینی بلترک، میمنت تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دورهتحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی برمبنای مؤلفه های امنیت اجتماعی [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 41-64]
 • عبادی نژاد، علی بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پیشگیری از سرقت منزل [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 105-126]
 • عبداله صفت، ابراهیم بررسی رابطه میزان مراجعه افراد به مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا با افزایش اعتماد آنها [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 65-84]
 • عزیزی، علی تأثیر عوامل استرس زا بر عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 81-102]
 • عزیز آبادی، حسین تأثیر عوامل استرس زا بر عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 81-102]
 • علیزداه، حسین تأثیر تعارض کار- خانواده و استرس شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان پلیس ناجا [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 35-52]
 • علی عسگری، مجید ارزشیابی سطوح سه گانه ( قصد شده ، اجرا شده و کسب شده) برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد عملیات انتظامی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 7-38]

غ

 • غلامی زرینی، محسن رابطة منشور اخلاقی پلیس و تأمین نظم و امنیت جامعه [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 71-88]

ف

 • فتح الهی، سعید عوامل مؤثر در افزایش توان مهارتی دانشجویان کارشناسی دانشکده علوم و فنون انتظامی [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 165-184]

ک

 • کاملی، محمدجواد تبیین نقش ساختار سازمانی، فناوری وجو سازمانی بر پیشگیری از جرائم در کوپها (مطالعه موردی کوپهای شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 89-116]
 • کرمی، ذبیح اله تأثیر تعارض کار- خانواده و استرس شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان پلیس ناجا [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 35-52]
 • کشفی، سیدسعید تعامل برازنده پلیس با مدیران مدارس راهنمایی تهران به منظور ارائه راهبرد پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی دانش آموزان [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 7-34]

گ

 • گودرزی، محمود عوامل مؤثر در افزایش توان مهارتی دانشجویان کارشناسی دانشکده علوم و فنون انتظامی [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 165-184]

م

 • محبی، علی بررسی عوامل برون سازمانی مؤثر بر وقوع جرایم در استان هرمزگان (با تأکید بر عوامل آموزشی- اجتماعی) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 165-182]
 • محمدی مهموئی، علی تأثیر تعارض کار- خانواده و استرس شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان پلیس ناجا [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 35-52]
 • میر فردی، اصغر گونه شناسی نزاع های دسته جمعی در شهرستان بویراحمد [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 41-73]
 • مروتی، مجتبی بررسی عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم آدمربایی در شهر ایرانشهر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 179-200]
 • مسعودیان، محسن نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سایبری و تأمین امنیت در فضای مجازی (پلیس فتا) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 103-126]
 • مقیمی، مهدی بررسی عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم آدمربایی در شهر ایرانشهر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 179-200]
 • منصوری، سیروس تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دورهتحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی برمبنای مؤلفه های امنیت اجتماعی [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 41-64]
 • منظمی تبار، جواد بررسی رویکرد نخبگان ایرانی به نظم اجتماعی [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 7-40]
 • مهری، علی امکان سنجی برون سپاری برخی از وظایف پلیس آگاهی و رابطه آن بر کارایی کارکنان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 145-164]
 • موسی پور، نعمت اله ارزشیابی سطوح سه گانه ( قصد شده ، اجرا شده و کسب شده) برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد عملیات انتظامی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 7-38]

ن

 • نایب پور، محمد بررسی تأثیر آموزش تحصیلات تکمیلی انتظامی بر موفقیت شغلی دانشجویان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 127-144]
 • نبوی، سید علی رابطة منشور اخلاقی پلیس و تأمین نظم و امنیت جامعه [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 71-88]
 • نظری، رضوان مؤلفه‌های تأ ثیرگذار بر امنیت شهروندی درشهر رشت [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 75-94]
 • نقدی، وحید بررسی انحرافات جنسی جوانان (مورد مطالعه: غرب تهران) [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 39-80]
 • نقدی، وحید بررسی تأثیر هنجارهای اخلاقی و تربیتی بر خشونت جوانان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 7-40]
 • نوربخش، سیدمرتضی نقش توسعه در امنیت از دیدگاه آیات قرآنی و اسلام [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 155-178]
 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم تعامل برازنده پلیس با مدیران مدارس راهنمایی تهران به منظور ارائه راهبرد پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی دانش آموزان [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 7-34]

و

 • وروایی، اکبر بررسی عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم آدمربایی در شهر ایرانشهر [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 179-200]

ی