دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1397 

مقاله پژوهشی

1. رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش دانش‌آموزان به مصرف موادمخدر

صفحه 1-20

اکبر زارع شاه آبادی؛ محمد علی اویسی؛ لیلی بنیاد


5. تأثیر فرآیند نوسازی بر انتظام و امنیت اجتماعی در لرستان

صفحه 91-122

موسی عنبری؛ یعقوب احمدی؛ محمدجواد زاهدی؛ احسان حسنوند


7. نگرشی برهویت‌های متأثر از فضای سایبرنتیک برامنیت داخلی

صفحه 145-172

یدالله کریمی پور؛ افشین متقی؛ عطا الله عبدی؛ محمد جواد عزیزی فر


10. بررسی نقش شورای معتمد محل در ارتقاء امنیت اجتماعی

صفحه 221-250

حسین رحمتی؛ حامد گیو تاج؛ محمدعلی طالبی