دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1397 
6. تحلیل فضایی جرم کیف‌قاپی در شهر ساری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

صفحه 125-146

سیدجلیل نبوی رستاقی؛ ناصر بیات؛ ابراهیم رجبی تاج امیر؛ سیدجعفر ساداتی