دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-184 
3. سیمای جنایی قتل های عمدی در شهرستان ساوجبلاغ

صفحه 49-76

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.1.3.0

علی بدری؛ شادی عظیم زاده؛ عباس شیری؛ حسنعلی موذن زادگان


5. ترس از جرم در رسانه‌های اجتماعی

صفحه 99-122

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.1.5.2

سمیرا حیدری اصل؛ سیدعلی هاشمیانفر؛ منصور حقیقتیان