دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1399 
4. تحلیل موانع اجتماعی - فرهنگی اجرای عدالت ترمیمی در استان اصفهان

صفحه 77-100

رحمان سنگانه؛ عباس زراعت؛ محمد گنجی؛ قدرت الله خسروشاهی