دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1399 

مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

3. تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل جوانان به خرده‌فرهنگ گروه‌های منحرف خارجی

صفحه 51-72

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.3.3.4

علیرضا حیدرنژاد؛ قاسم قنبری؛ علی اکبر مجدی؛ علی کریمی خوزانی


مقاله پژوهشی

4. نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرم و تأمین امنیت

صفحه 73-96

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.3.4.5

حمید پناهی؛ امیر فراستی؛ محمد میرزایی؛ اسماعیل کرم زاده


مستخرج از رساله دکتری

7. تأثیر ساختار سازمانی بر تحقق رویکرد جامعه‌محوری پلیس با نقش میانجی اعتماد سازمانی

صفحه 141-160

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.3.7.8

عبدالرحمن میرزاخانی؛ اسماعیل احمدی‌مقدم؛ رضا محمدی نیا؛ نوذر امین صارمی


مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

8. تحلیلی بر زمینه‌های اجتماعی پدیده‌ی قانون‌گریزی (جوانان 35-18 سال شهر بندرعباس)

صفحه 161-186

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.3.8.9

پرنیان سرافراز؛ هدایت نیکخواه؛ یاسر رستگار