دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1399 
3. تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل جوانان به خرده‌فرهنگ گروه‌های منحرف خارجی

صفحه 51-72

علیرضا حیدرنژاد؛ قاسم قنبری؛ علی اکبر مجدی؛ علی کریمی خوزانی


4. نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرم و تأمین امنیت

صفحه 73-96

حمید پناهی؛ امیر فراستی؛ محمد میرزایی؛ اسماعیل کرم زاده


7. تأثیر ساختار سازمانی بر تحقق رویکرد جامعه‌محوری پلیس با نقش میانجی اعتماد سازمانی

صفحه 141-160

عبدالرحمن میرزاخانی؛ اسماعیل احمدی‌مقدم؛ رضا محمدی نیا؛ نوذر امین صارمی