دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1399 
7. ارزشیابی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی در زندان‌ها

صفحه 169-198

امیر فرخ نژاد؛ رضا محمدی؛ اکبر خرسندی یامچی