دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1400 

مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

3. مطالعه زمینه های اجتماعی موثر در بازگشت مجدد به زندان با استفاده از استراتژی داده بنیاد

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.1.3.7

علیرضا صنعت خواه؛ محمد جلال کمالی؛ نوید فاتحی راد؛ حیدر ترکی ده سعید


مستخرج از رساله دکتری

4. تدوین راهبردهای تحول سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با استفاده از رویکرد جهادی

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.1.4.8

غلامرضا رضایی؛ یوسف محمدی مقدم؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد بارانی


مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

7. مطالعه کیفی پیامدهای درمان اجباری اعتیاد

منصور فتحی؛ عباس بختیاری