دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1400 

مقاله پژوهشی

2. شناسایی چالش‌های اخلاقی و امنیّتی موسیقی‌های زیرزمینی

صفحه 27-54

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.1.2.6

علیرضا زرگر؛ رضا عبدالرحمانی؛ محمدرضا شفیعی


مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

3. مطالعه زمینه های اجتماعی موثر در بازگشت مجدد به زندان با استفاده از استراتژی داده بنیاد

صفحه 55-82

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.1.3.7

علیرضا صنعت خواه؛ محمد جلال کمالی؛ نوید فاتحی راد؛ حیدر ترکی ده سعید


مستخرج از رساله دکتری

4. تدوین راهبردهای تحول سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با استفاده از رویکرد جهادی

صفحه 83-114

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.1.4.8

غلامرضا رضایی؛ یوسف محمدی مقدم؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد بارانی


مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

7. مطالعۀ کیفی پیامدهای درمان اجباری اعتیاد

صفحه 167-200

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.1.7.1

منصور فتحی؛ عباس بختیاری