دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1400 

مستخرج از رساله دکتری

2. اولویت‌بندی شاخص‌های سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی دانش‌آموزان

صفحه 23-52

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.2.2.8

حسین شریف پور؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد بارانی؛ داود دعاگویان


مستخرج از رساله دکتری

5. طراحی مدل بومی سرمایۀ اجتماعی برای پیشگیری از جرائم سایبری

صفحه 115-148

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.2.5.1

بیاض کریم زاده؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیگی