دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1400 

مستخرج از رساله دکتری

2. اولویت بندی شاخص های سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی دانش آموزان

حسین شریف پور؛ اسماعیل احمدی مقدم؛ محمد بارانی؛ داود دعاگویان


مقاله پژوهشی

3. تاثیر سامانه پایش تصویری در پیشگیری انتظامی از جرم (مورد مطالعه: شهرستان همدان)

ابراهیم داودی دهاقانی؛ سعید بختیاری؛ محمدرضا پاکدل