دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1398 
6. تحلیل رابطه اصول نسل دوم پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی با احساس امنیت در بافت‌های تاریخی شهر سبزوار

صفحه 115-142

حسن صمدزاده؛ محمد سینا شهسواری؛ پروین دانشور؛ حسن خدابندلو؛ آرش قربانی سپهر