دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1398 

مقاله پژوهشی

1. بررسی شیوه‌های پیشگیری وضعی از وقوع سرقت احشام

صفحه 1-24

محمدعلی عامری؛ علیرضا حیدرنژاد؛ صالح علیزاده


مقاله پژوهشی

3. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بافت فرسوده

صفحه 45-66

حسین فرهادی‌خواه؛ سیدخلیل سیدعلی پور؛ کرامت اله زیاری؛ امید اندرز


4. ناباروری و عدم احساس امنیت در زندگی زناشویی

صفحه 67-92

طلعت اله یاری؛ بهزاد قربانی؛ شقایق عالمین


6. بررسی تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کاهش تخلفات شغلی پلیس از منظر اسلام

صفحه 119-140

داود دعاگویان؛ ناصر ابراهیم نژاد؛ سید احمد فقیهی؛ محمد مهدی گرجیان