دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، بهار 1398 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر اقدامات تأمینی و تربیتی در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقه‌دار

صفحه 1-16

هادی فدایی؛ روح الله سلار؛ محمد فدایی؛ آرزو اروجی