دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1391 

مقاله پژوهشی

1. ارزشیابی سطوح سه گانه ( قصد شده ، اجرا شده و کسب شده) برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد عملیات انتظامی

صفحه 7-38

محمد علی امیرتقوی؛ مجید علی عسگری؛ نعمت اله موسی پور؛ غلامرضا حاج حسین پور


2. بررسی انحرافات جنسی جوانان (مورد مطالعه: غرب تهران)

صفحه 39-80

وحید نقدی؛ سیدمحمد سید میرزایی؛ ابراهیم خدایی


3. تأثیر عوامل استرس زا بر عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

صفحه 81-102

علی عزیزی؛ یونس عابدی؛ بیژن پاکروشن؛ حسین عزیز آبادی


7. بررسی عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم آدمربایی در شهر ایرانشهر

صفحه 179-200

اکبر وروایی؛ مهدی مقیمی؛ مجتبی مروتی