دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1391 
4. بررسی رابطة میزان رضایتمندی با نحوة رفتار کارکنان کلانتری‌ها

صفحه 85-104

سید علی حسینی مقدم؛ مسلم جمشیدی؛ مهدیه السادات یزدی خواه؛ احمد سوری


5. بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پیشگیری از سرقت منزل

صفحه 105-126

علی عبادی نژاد؛ محمد باهوش