دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1391 

مقاله پژوهشی

1. تعامل برازنده پلیس با مدیران مدارس راهنمایی تهران به منظور ارائه راهبرد پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی دانش آموزان

صفحه 7-34

محمد رضا بهرنگی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ سیدسعید کشفی


2. تأثیر تعارض کار- خانواده و استرس شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان پلیس ناجا

صفحه 35-52

علی بابائیان؛ علی محمدی مهموئی؛ حسین علیزداه؛ ذبیح اله کرمی


4. رابطة منشور اخلاقی پلیس و تأمین نظم و امنیت جامعه

صفحه 71-88

محسن غلامی زرینی؛ هدایت سیاح البرزی؛ سید علی نبوی


7. نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش جرایم و مفاسد کلان اقتصادی

صفحه 133-164

علی اکبر زمانی؛ عبدالرضا بایاری


9. بررسی تأثیر فرهنگ بر مقوله امنیت

صفحه 185-214

داریوش رحمتی؛ شهریار حیدری؛ رمضانعلی باغانی؛ محمد مهدی شمسایی