دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1392 

مقاله پژوهشی

1. احساس امنیت شهروندان و عملکرد پلیس (مورد مطالعه شهر زاهدان)

صفحه 7-36

عیسی ابراهیم زاده؛ منیر یاری؛ راضیه فراهانی؛ احمد صحرایی


4. رابطه میان مأموریت های پلیس پیشگیری و احساس امنیت شهروندان تهرانی

صفحه 81-104

علیرضا صنعت خواه؛ منصور حقیقتیان؛ شیرین شیری امین لو؛ آناهیتا بحرینی زاده