دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1392 

مقاله پژوهشی

1. الگوی راهبردی آموزش پلیس حرفه ای ناجا براساس متغیرهای محتوامحور

صفحه 7-42

محمد تقی عصار؛ احمد فضائلی؛ صدیقه هاشمی فخر


7. پیشگیری غیرکیفری در سیاست جنایی اسلام

صفحه 163-188

اکبر وروایی؛ ابوذر علی اکبری سفید داربن؛ حسین سمیعی زنوز