دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-200 
5. اولویت ابعاد و معیارهای تأثیرگذار در ارتقای امنیت اجتماعی بافت‌های فرسوده شهری

صفحه 115-136

آرش صادقیانی؛ عبداله روزبه گل افشانی؛ محمد جاهد قدمی؛ سید مصطفی هدایت نژاد کاشی


7. ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر امنیت رویدادهای ورزشی ایران

صفحه 157-190

غلامعلی کارگز؛ فرزاد غفوری؛ یوسف محمدی مقدم؛ غلامرضا مرادی