دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-258 (تابستان) 
10. بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با میزان کج روی فرهنگی

صفحه 223-248

محمد اسدی فرد؛ حسن‌رضا قیطاسی؛ رضا علی محسنی