دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-280 
2. بررسی جامعه‌شناختی عوامل موثر بر پرخاشگری در بین تماشاگران فوتبال

صفحه 35-70

محمد عباس زاده؛ موسی سعادتی؛ افشار کبیری؛ طاها عشایری


7. تبیین مفهومی پیامدهای امنیتی حاشیه‌نشینی شهری و مسئله تعلق مکانی

صفحه 167-200

عطاالله عبدی؛ تاج الدین کرمی؛ حمید مستجابی سرهنگی