دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-254 (بهار ) 

مقاله پژوهشی

1. فراتحلیل پژوهش‌های میزان دین‌داری و احساس امنیت اجتماعی

صفحه 1-22

محسن نیازی؛ حامد نظری؛ ایوب سخایی


4. بررسی نقش آموزش ‌و پرورش در پیش‌گیری زودرس از جرایم دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان

صفحه 69-104

محمد روحانی مقدم؛ حمیدرضا محمدزاده مهنه؛ امیرحسین پروانه‌پور


5. سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور

صفحه 105-126

عزت اله سام آرام؛ سید احمد حسینی حاجی بکنده؛ حسن موسوی چلک


6. مطالعه ماهیت و عوامل مؤثر بر وقوع سرقت

صفحه 127-154

امیر وطنی؛ اکبر وروایی؛ حمید فاطمی موحد


مقاله پژوهشی

8. تأثیر سرمایه روان‌شناختی برنهادینه شدن انضباط در مراکز آموزش ناجا

صفحه 187-210

محمد سهرابی؛ علیرضا عادلی؛ اکبر کردعلیوند


9. تبیین نقش رسانه های جمعی در طرح تحول اجتماعی ناجا

صفحه 211-230

محسن رستمی؛ لیلا مدبر؛ موسی‌الرضا قائمی