اهداف و چشم انداز

اهداف و چشمانداز فصلنامه انتظام اجتماعی

با استعانت از پروردگار متعال، اهداف و چشماندازهای فصلنامه علمی انتظام اجتماعی به شرح زیر میباشد:

  1. تبیین مفاهیم و مبانی نظری در حوزۀ موضوعات مرتبط از جمله؛ آسیب‌های اجتماعی، نظم اجتماعی، امور انتظامی نظم، انتظام اجتماعی و...؛
  2. فراهم کردن بستر لازم به‌منظور انتشار و اشاعه دستاوردهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی و صاحب‌نظران علوم اجتماعی و انتظامی مرتبط با اهداف فصلنامه در سازمان پلیس؛
  3. تولید علم جهت دستیابی به جایگاه پلیس الهام بخش منطقه و جهان اسلام در موضوعات مرتبط؛
  4. کمک به ارتقاء سطح علمی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علوم انتظامی و اجتماعی و تقویت و ارتقاء قابلیت‌های مدیریتی و علمی مدیران و فرماندهان در حوزه نظم و انتظام اجتماعی؛
  5. ترغیب دانشجویان و پژوهشگران به پژوهش در حوزه نظم آفرینی در جامعه.