راهنمای نویسندگان

فصلنامه علمی انتظام اجتماعی

نویسندگان محترم جهت ارسال مقاله برابر روش جاری به شرح ذیل اقدام نمایید:

1- در صورتی که قصد ارسال مقاله به نشریه را دارید،با مطالعه راهنمای نویسندگان در صفحه اصلی سامانه،نسبت به اعمال اصلاحات مورد نظر نشریه و ارسال مقاله اقدام نمایید.

2- فرم تعهد اخلاقی چاپ مقاله(کلیک کنید) را دانلود و نسخه تکمیلی و امضاء شده را به همراه مقاله ارسال نمایید.

3- فرم تعارض منافع(کلیک کنید) را دانلود و نسخه تکمیلی و امضاء شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

4- مقالات تهیه شده بر اساس راهنمای نگارش مقاله، الزاماً باید در سامانه نشریه به نشانی www.sopra.jrl.police.ir ثبت ‌شود. این فصلنامه از دریافت مقالات به صورت دستی و چاپ شده معذور است.

5- یک نفر از میان نویسندگان هر مقاله به‌عنوان نویسنده طرف مکاتبه (Corresponding Author) مشخص گردد تا مکاتبات مجله صرفاً از طریق ایشان انجام گردد و به‌اطلاع سایرین نیز برسد.

6- مقاله ارسال شده نباید در هیچ سمیناری (داخل، یا ملی یا بین‌المللی) ارایه شده باشد و یا در هیچ نشریه‌ای ( داخلی، ملی یا بین‌المللی) قبلاً چاپ و یا همزمان، به‌نشریه‌های دیگر فرستاده نشده باشد. در هریک از مراحل چهارگانه بررسی مقاله (تا قبل از چاپ و انتشار)، هرگاه ارسال توأمان مقاله مذکور به ‌سایر نشریات، سمینارها و یا کنفرانس‌ها برای هیأت تحریریه محرز گردد، مقاله ارسالی بایگانی گردیده و در صورتی که نامه تأیید مقاله نیز صادر شده باشد، مراتب به‌صورت مکتوب به‌گیرندگان و واحد دانشگاهی مربوطه اعلام خواهد گردید و در ادامه حسب نظر مسئولان نشریه، نویسنده با محدودیات‌هایی برای ارائۀ مقاله به این نشریه مواجه خواهد شد.

7- محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد (تشخیص این مورد با هیأت تحریریه است).

8- هیأت تحریریه مجله در قبول یا رد و همچنین حذف یا اصلاح مقاله‌های رسیده آزاد است.

9- متن کلیه مقالات ارسالی (در صورت تأیید یا رد مقاله) در آرشیو مجله نگهداری می‌شود.

10- با توجه به سیاست‌های هیأت تحریریه، مجله از بررسی و انتشار مقالات ترجمه شده معذور است.

11- درج مقالات در نشریه به‌معنی تأیید محتوای آن توسط هیأت تحریریه نشریه نبوده، لذا مسئولیت صحت مطالب هر مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن است.

در مورد مقالات مربوط به‌رساله دکتری (فارغ‌التحصیلان رشته‌های دکتری تخصصی)، در نظر گرفتن موارد زیر از سوی فارغ‌التحصیلان ضروری است:

الف) صرفاً مقالاتی که در چارچوب قوانین مذکور در این راهنما آمده است قابلیت چاپ خواهند داشت، لذا لازم است فارغ‌التحصیلان از ارایه یک بخش از رساله (عین مطالب رساله) خودداری نمایند.

ب) یک نسخه تصویر (کپی) صورتجلسه دفاع از رساله خود را نیز به‌پیوست درخواست مذکور ارسال نمایند.

ضوابط ارسال مقالات جهت چاپ در فصلنامه انتظام اجتماعی

Ø عنوان مقاله در یک یا دو سطر تک فاصله (قلم 16B lotusپررنگ) و زیر آن نام و نام‌خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (قلم 14B zar) بدون درج القاب (مانند درجه یا دکتر، مهندس و...) آورده شود. محل کار، تلفن و آدرس پست الکترونیک نویسنده یا نویسندگان زیر نام آنها (با قلم 10Mitra پررنگ) ذکر شود. درجه علمی یا سمت کاری نویسنده یا نویسندگان با قلم 11Mitra راست‌چین به‌صورت پاورقی در صفحه اول بیان گردد. حتماً یک نویسنده به عنوان نویسنده مسئول مکاتبات مشخص شود.

Øچکیده مقاله باید بدون ذکر مقدمات و کلیات، در 150 الی 200 کلمه، در چهار تیتر؛ زمینه و هدف، روش‌شناسی، یافته‌ها و نتایج تنظیم شود.

Øکلید واژه‌های مقاله در 5 کلمه با قلم 11Blotus تایپ شود.

Øاصل مقاله به‌صورت تک ستونی با فونت 13Blotus تک‌فاصله و با نرم‌افزار مایکروسافت Word 2007  تایپ شود.

Øدر اصل مقاله عنوان همه بخش‌ها با قلم 14Blotus پررنگ و عنوان زیربخش‌ها با قلم 13Blotus پررنگ تایپ شود. عنوان هر بخش یا زیربخش با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ و شماره‌گذاری شود. خط اول همه پاراگراف‌ها باید دارای تورفتگی به‌اندازه 7/0 سانتی‌متر باشد. فاصله تایپ مقاله از طرفین 2/5 سانتی‌متر و از بالا و پایین 3 سانتی‌متر باشد.

Ø پانویسی یا پاورقی (Footnote) موارد کاربرد بسیاری دارد از جمله؛ توضیح واژه‌ها و اصطلاحات دشوار، ضبط اسم‌های خاص یا اصطلاحات علمی به‌زبان اصلی، آوردن مطالب و توضیحاتی که برای برخی از خوانندگان لازم و مفید است ولی آوردن آن در متن موجب تضییع وقت خوانندگان، آشفتگی و گسیختگی متن می‌شود. در مقاله از ذکر واژه‌های غیرفارسی (انگلیسی، عربی و. . . ) که برای آنها، برابر فارسی رسا و تصویب شده وجود دارد، خودداری گردد. چنانچه معادل فارسی رسا تصویب شده وجود نداشته باشد باید به‌طور مشخص در متن مقاله و کنار واژه‌ فارسی مورد استفاده، داخل پرانتز شماره‌گذاری گردیده و سپس در پاورقی واژه کامل انگلیسی ذکر گردد. شماره‌های منابع پاورقی در هر صفحه، از شماره یک آغاز می‌شود.»

Øجدول‌ها باید به‌ترتیب دارای شماره و عنوان باشند که به‌صورت وسط‌چین در روی آنها با قلم 10Blotus پررنگ تایپ شود. جدول‌ها در داخل متن و پس از ارجاع به‌آنها، درج گردند. اعداد جدول‌ها به‌صورت فارسی و وسط‌چین تایپ شوند. ذکر واحد کمیت‌ها در جدول‌ها ضروری است. هر جدول را با یک سطر خالی فاصله از متن قبل و بعد آن قرار دهید.

Øحجم مقاله از حداکثر 17 صفحه تجاوز نکند.

Øانشاء و املای مقاله صحیح، روان و سلیس باشد و نکات دستوری در نگارش آن رعایت شود.

نحوه نگارش مقالات

صفحه اول که شامل چهار بخش به شرح زیر می‌باشد:

الف) عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی)؛

ب) مشخصات نویسنده یا نویسندگان؛

اطلاعات زیر به‌طور کامل در مورد نویسنده یا هریک از نویسندگان به‌طور جداگانه و به‌ترتیب زیر ذکر گردد:

1-نام و نام‌خانوادگی، (فارسی و انگلیسی)؛

2-رتبه علمی دانشگاهی (شامل: مربی، استادیار، دانشیار، استاد) و نام دانشگاه (فارسی و انگلیسی)(E-mail) و شماره تلفن (ثابت و همراه)).

 

ساختار مقاله باید شامل موارد زیر باشد:

1) چکیده (چکیده مقاله می‌بایست حداکثر در 250 کلمه و شامل خلاصه‌ای کامل از محتوای مقاله در چهار عنوان یا تیتر؛ زمینه و هدف، روش‌شناسی، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد.)

2) واژه‌های کلیدی (حداکثر پنج واژه مرتبط با مقاله که در اصل مقاله نیز آورده شده است، ذکر گردد).

3) مقدمه و بیان مساله از ابتدای صفحه دوم آغاز و بعد از پرداخت به زمینۀ تحقیق و ضرورت انجام آن به سوال اصلی تحقیق منجر می شود.

4) مبانی نظری و  پیشینه تحقیق با استفاده از منابع به روز و جدید و  مشتمل بر تحقیقات انجام شده در حوزۀ موضوع تحقیق به ترتیب تاریخ اجرا حداکثر در 6 صفحه آورده شود.

5) مدل مفهومی تحقیق که شامل روابط بین متغییرهای تحقیق به صورت شماتیک است، به همراه توضیحات مربوطه آورده شود.

6) روش‌شناسی که در آن به مباحثی مانند؛ ماهیت تحقیق، روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری ،روش ‌و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد مطالعه می‌پردازد.

7) یافته‌های تحقیق که به ارائۀ تحلیل‌های آماری تحقیق می‌پردازد. یافته ها باید به دو بخش الف) یافته های توصیفی و ب) یافته های استنباطی تقسیم شوند.  

8)  بحث و نتیجه‌گیری که به نتیجۀ حاصل از تحلیل‌های آماری می‌پردازد و نتایج تحقیق را با نتایج تحقیقات مشابه مقایسه می‌کند.

9) پیشنهادها؛ شامل پیشنهادهای برآمده از تحقیق که می‌تواند به بهبود روش و یا عملکردی جدید در حوزه‌ای مشخص منجر شود.

10) تقدیر و تشکر حداکثر در سه خط بیایید.

11) منابع تحقیق؛ توضیحات مربوط به این بخش در ادامه آمده است.

*تمام منابع مورد استفاده مقاله ابتدا در متن اصلی با فرمت (نام خانوادگی، سال: صفحه) ذکر شوند و در انتهای مقاله به طور کامل و به شرح زیر معرفی می‌شوند.

برای ذکر کامل آدرس منابع و به‌منظور یکسان‌سازی آدرس‌دهی در صفحه منابع، از روش زیر استفاده گردد:

*کتاب به‌زبان اصلی:

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک (سال انتشار کتاب). عنوان کتاب. نوبت چاپ، شماره جلد، محل نشر: ناشر.

*مقاله به‌زبان اصلی:

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک (سال انتشار مجله). عنوان مقاله. نام مجله، شماره مسلسل تک‌شماره، ناشر، (ماه یا فصل انتشار تک‌شماره)، شماره صفحه یا صفحات،لینک اینترنتی دسترسی یا DOI.

*کتاب تألیفی یا ترجمه شده به‌فارسی:

نام خانوادگی، نام کوچک (سال انتشار). عنوان کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم (در صورت تألیفی بودن این قسمت حذف می‌گردد)، نوبت چاپ، شماره جلد، محل نشر: ناشر.

*مقاله از مجلات تخصصی فارسی:

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله، ناشر، شماره مسلسل تک‌شماره، ماه یا فصل انتشار، شماره صفحه یا صفحات،لینک اینترنتی دسترسی مقاله.

توجه: در صورت وجود چند نویسنده (در مورد کتاب و یا مقاله) پس از نوشتن نام خانوادگی و نام اولین نویسنده، برای هریک از نویسندگان دیگر، ابتدا نام و سپس نام خوانوادگی آنها نوشته خواهد شد. قبل از نوشتن نام نویسنده آخر، در منابع فارسی حرف «و» و در منابع خارجی علامت"&" خواهد آمد.

در صورت استفاده از منابع اینترنتی در مقاله، در صفحه منابع از الگوهای زیر استفاده نمایید:

*کتاب الکترونیکی:

نام خانوادگی، نام مؤلف >عنوان کتاب محل نشر، ناشر، تاریخ انتشار، تاریخ آخرین ویرایش (در صورت موجود بودن) «نشانی دسترسی به‌سایت اینترنتی به‌طور کامل< [تاریخ مشاهده].

*مقالات الکترونیکی:

نام خانوادگی، نام مؤلف (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره، شماره، ماه، شماره صفحه، (در صورت موجود بودن) [online].  «نشانی دسترسی به‌سایت اینترنتی به‌طور کامل» [تاریخ مشاهده].

*پایان‌نامه یا رساله الکترونیکی:

نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان پایان‌نامه. مقطع تحصیلی و رشته، دانشگاه، سال دفاع از پایان‌نامه یا رساله. [online] «نشانی دسترسی به‌سایت اینترنتی به‌طور کامل» [تاریخ مشاهده].

ز) ارسال چکیده انگلیسی به همراه نام و توضیحات نویسندگان در پایان مقاله ضروری است.

1- مشخصات نویسندگان با فرمت  این نشریه باشد و ترجمه انگلیسی آن نیز حتما در قسمت چکیده  فارسی وچکیده لاتین به صورت درست نوشته شود. و به ترتیب نام نویسندگان توجه کافی بفرمایید.   نویسنده مسئول حتما آدرس ایمیل معرفی نمایند.

فرمت نشریه :

در فرم A4 و قلم فارسی (عناوین ، زیرنویس، متن و ... ) حتما از B lotus فونت 12 با فاصله single و قلم لاتین Times new Roman  فونت 10 با فاصله 1/5 باشد. حاشیه های راست و چپ 5/4 و بالا و پایین 6/5 سانتی متر، تحت افزار word 2010 حرفچینی شود.

در عنوان بررسی و مورد مطالعه نباید آورده شود.