اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر صیاد درویشی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

s49darvishigmail.com

سردبیر

دکتر عزت اله سام آرام

علوم اجتماعی استاد جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

simap.atu.ac.ir/cv/9692890/
e_samaramyahoo.com

مدیر علمی و اجرایی

بهنام مدبری

تربیت بدنی و علوم ورزشی مربی دانشگاه علوم انتظامی امین

behnam_modaberiyahoo.com
021-48931737

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اکبر احمدی

مدیریت استادمدیریت، دانشگاه پیام نور

teh-gharb.pnu.ac.ir/portal/file
a_ahmadipnu.ac.ir

دکتر محمد رضا بهرنگی

مدیریت آموزشی استادمدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/366/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%80%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D9%80%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%D9%80%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C
behrangimryahoo.com

دکتر غلامرضا جمشیدی ها

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/gjamshidi/?ac=article
gjamshidiut.ac.ir

دکتر بهروز دری نوکورانی

مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات استادمدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375072
ber_dorriyahoo.com

دکتر رضا موسی زاده

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل، دانشکده روابط بین الملل، وزارت امور خارجه

sir.ac.ir/portal/product/6116/402/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
mousazadehyahoo.com

دکتر توحید عبدی

فلسفه دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

amiriabootorabyahoo.com

دکتر محمد سهرابی

مدیریت استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

agha_vosefyahoo.com

دکتر اکبر وروایی

حقوق و جرم شناسی استاد حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین

dr.akbarvarvaeiyahoo.com

دکتر عزت اله نادری

روانشناسی تربیتی(روش تحقیق) استاد دانشگاه خوارزمی

eznaderihotmail.com

دکتر علی اکبر فرهنگی

مدیریت دولتی استاد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~aafarhangi
aafarhangiut.ac.ir

دکتر مرتضی نوربخش

علوم اجتماعی دانشیارعلوم اجتماعی، دانشگاه البرز

www.alborzq.ac.ir/about/introduction-to-the-board-of-trustees/135-dr-norbakhash
drnorbakhshgmail.com

دکتر امیر حسین یاوری بافقی

مدیریت دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

yadyaran.90gmail.com