فرایند پذیرش مقالات

فرایند بررسی مقالات 

مقالات تهیه شده بر اساس راهنمای نگارش مقاله، الزاماً در سامانه الکترونیکی نشریه به نشانی www.sopra.jrl.police.ir، ثبت ‌شود. این فصلنامه از دریافت مقالات به صورت دستی و چاپ شده معذور است. مقالات دریافت شده از طریق سامانه پس از بررسی در جلسۀ هیئت تحریریه فصلنامه و در صورت تصویب از طریق همین سامانه به داوران مورد نظر ارسال شده و نتایج بررسی و یا اصلاحات احتمالی از طریق همین سامانه به آدرس الکترونیکی نویسنده مسئول مقاله ارسال شده و در نهایت در صورت تأیید نهایی، مقاله در نوبت انتشار قرار می‌گیرد و به صورت الکترونیکی در همین سامانه، مرکز منطقه‌ای علوم جهان اسلام، سامانه اطلاع‌رسانی جهاد دانشگاهی (SID) و سایت مگ‌ایران نمایه می‌شود و در شمارگان محدود به چاپ می‌رسد.