داوران

 

داوران شماره زمستان 1399

دکتر عزت اله سام آرام                       دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علیرضا جزینی                          دانشگاه علوم انتظام امین

دکتر علی احتشامی                           دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر منصور فتحی                            دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر جعفر حسین‌پور                        دانشگاه علوم انتظامی امین

یوسف محمدی‌مقدم                        دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر احمد سوری                          دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر صیاد درویشی                        دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر غلامرضا شاه محمدی              دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر بهزاد لک                             دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمد ملاعباسی                    دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر رضا صفری شالی                  دانشگاه خوارزمی

دکتر جعفر هزارجریبی                  دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حسن رضا رفیعی                 دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمد نادری                      دانشگاه علوم انتظامی امین

داوران شماره پاییز 1399

جواد عینی‌پور                            دانشگاه علوم انتظامی امین

جواد منظمی‌تبار                         دانشگاه علوم انتظامی امین

رضا عبدالرحمانی                       دانشگاه علوم انتظامی امین

حمید قاسمی                            دانشگاه پیام نور

غلامرضا مرادی                          دانشگاه علوم انتظامی امین

سروش امیری                            دانشگاه علوم انتظامی امین

نوذر امین‌صارمی                         دانشگاه علوم انتظامی امین

اردشیر زابلی‌زاده                          دانشگاه صدا و سیما

جعفر حسین‌پور                          دانشگاه علوم انتظامی امین

محمدرضا بهرنگی                       دانشگاه خوارزمی

سیدسعید کشفی                          دانشگاه علوم انتظامی امین

سلمان امیری                              دانشگاه علوم انتظامی امین

یوسف محمدی‌مقدم                     دانشگاه علوم انتظامی امین

 

داوران شماره تابستان 1399

دکتر عزت اله سام آرام                       دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علیرضا جزینی                          دانشگاه علوم انتظام امین

دکتر توحید عبدی                            دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سلمان امیری                            دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علی محبی                               دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمدرضا بهرنگی                      دانشگاه خوارزمی

دکتر نوذر امین صارمی                       دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر جعفر حسن پور                        دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علی عزیزی                             دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر ابراهیم داوودی                         دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر غلامرضا مرادی                         دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر حمید هاشمی                           دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر صادق رضایی                           دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر مهدی مقیمی                            دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر احمدرضا اسماعیلی                    دانشگاه علوم انتظامی امین

بهنام مدبری                                   دانشگاه علوم انتظامی امین

داوران شماره بهار 1399

دکتر محمدرضا بهرنگی                 دانشگاه خوارزمی

دکتر بهروز دری                         دانشگاه شهید بهشتی

دکتر توحید عبدی                      دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر پرویز آهی                        دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر احمد سوری                     دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر رضا عبدالرحمانی               دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سلمان امیری                    دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر اردشیر زابلی زاده               دانشگاه صدا و سیما

دکتر علی عبادی نژاد                دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر حمید پناهی                     دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر عبدالرحمن میرزاخانی         دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محسن رضایی                  دانشگاه علوم انتظامی امین

داوران شماره زمستان 1398

 دکتر عزت اله سام آرام            دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمدرضا بهرنگی            دانشگاه خوارزمی

دکتر بهروز دری                    دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علیرضا جزینی               دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر فریبا شایگان                  دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر توحید عبدی                 دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر جعفر حسین پور            دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر حسین محبوبی منش        دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علی عبادی نژاد              دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر عبدالرحمن میرزاخانی      دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر غلامرضا مرادی             دانشگاه علوم انتظامی امین

بهنام مدیری                       دانشگاه علوم انتظامی امین

داوران شماره پاییز 1398

دکتر عزت اله سام آرام          دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر فریبا شایگان                دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر غلامرضا مرادی            دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سیدرضا حسینی           دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر عزیزمراد مرادی           دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر بهرام بیات                 دانشگاه دفاع ملی

دکتر عبدالرحمن میرزاخانی   دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر غلامرضا لطیفی          دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سلمان امیری            دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر اردشیر زابلی زاده      دانشگاه صدا و سیما

منیژه نویدنیا                  دانشگاه آزاد اسلامی

داوران شماره تابستان 1398

دکتر عزت اله سام آرام     دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر ابراهیم داوودی        دانشگاه علوم انتظامی

دکتر بهرام بیات              دانشگاه دفاع ملی

دکتر توحید عبدی           دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر حمید پناهی            دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سلمان امیری           دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سیدرضا حسینی       دانشگاه علوم اتتظامی امین

دکتر عبدالرحمن میرزاخانی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علی افشار               دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر فریبا شایگان            دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر رضا جوادیان           دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر مرتضی نوربخش      دانشگاه البرز

دکتر یوسف محمدی مقدم دانشگاه علوم انتظامی امین

داوران شماره بهار 1398

دکتر عزت اله سام آرام           دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر توحید عبدی                 دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر غلامرضا لطیفی              دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی انتظاری                 دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی اکبر احمدی           دانشگاه پیام نور

دکتر علیرضا جزینی             دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سلمان امیری              دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محسن کلانتری          دانشگاه زنجان

دکتر علی عبادی نژاد          دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سعید کشفی              دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر لیلا ذوقی                 دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر مرتضی نوربخش        دانشگاه البرز

دکتر نوذر امین صارمی       دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی   دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ابراهیم رجبی تاج امیر       دانشگاه علوم انتظامی امین

 

 

 قابل توجه داوران محترم نشریه

با سلام و احترام؛

خواهشمند است با توجه به اطلاع رسانی که به پست الکترونیک شما ارسال شده است،وارد صفحه شخصی خود در سامانه شده و مقالات ارسالی را ارزیابی نموده و نتیجه ارزیابی را از طریق همین سامانه با مد نظر قراردادن موارد زیر و برابر فرم تنظیمی در سامانه ارسال نمایید:

1-همسو بودن موضوع،محتوا و نتایج تحقیق با اهداف نشریه؛

2-تبیین رویکردها و راهبردهای مرتبط با علوم اجتماعی - انتظامی؛

3-ایجاد بستر و زمینه های تبیین،تولید و نشر اندیشه های مرتبط با رویکرد اجتماعی-انتظامی پلیس؛

4-داشتن رویکرد پژوهشی و کاربردی؛

5-توجه به ساختار شکلی-محتوایی نشریه؛

 

ردیف

مؤلفه ارزیابی

نمره مبنا

نمره داور

توضیحات

1

تناسب عنوان و موضوع با محتوا

3

 

 

2

چکیده مقاله و کلیدواژه‌ها

10

 

 

3

طرح مسئله و ضرورت تحقیق

10

 

 

4

پیشینه وادبیات تحقیق

10

 

 

5

روش شناسی تحقیق

10

 

 

6

روش های آماری (تجزیه وتحلیل)

5

 

 

7

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

15

 

 

8

روزآمدی منابع

15

 

 

9

رعایت قواعد ماخذ نویسی

3

 

 

10

روان نویسی و انسجام بخش های مقاله

4

 

 

11

نوآوری، خلاقیت و  یافته های جدید

15

 

 

جمع امتیاز (از 100 امتیاز)