داوران

 

داوران شماره زمستان 1399

دکتر عزت اله سام آرام                       دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علیرضا جزینی                          دانشگاه علوم انتظام امین

دکتر علی احتشامی                           دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر منصور فتحی                            دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر جعفر حسین‌پور                        دانشگاه علوم انتظامی امین

یوسف محمدی‌مقدم                        دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر احمد سوری                          دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر صیاد درویشی                        دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر غلامرضا شاه محمدی              دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر بهزاد لک                             دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمد ملاعباسی                    دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر رضا صفری شالی                  دانشگاه خوارزمی

دکتر جعفر هزارجریبی                  دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حسن رضا رفیعی                 دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمد نادری                      دانشگاه علوم انتظامی امین

داوران شماره پاییز 1399

جواد عینی‌پور                            دانشگاه علوم انتظامی امین

جواد منظمی‌تبار                         دانشگاه علوم انتظامی امین

رضا عبدالرحمانی                       دانشگاه علوم انتظامی امین

حمید قاسمی                            دانشگاه پیام نور

غلامرضا مرادی                          دانشگاه علوم انتظامی امین

سروش امیری                            دانشگاه علوم انتظامی امین

نوذر امین‌صارمی                         دانشگاه علوم انتظامی امین

اردشیر زابلی‌زاده                          دانشگاه صدا و سیما

جعفر حسین‌پور                          دانشگاه علوم انتظامی امین

محمدرضا بهرنگی                       دانشگاه خوارزمی

سیدسعید کشفی                          دانشگاه علوم انتظامی امین

سلمان امیری                              دانشگاه علوم انتظامی امین

یوسف محمدی‌مقدم                     دانشگاه علوم انتظامی امین

داوران شماره تابستان 1399

دکتر عزت اله سام آرام                       دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علیرضا جزینی                          دانشگاه علوم انتظام امین

دکتر توحید عبدی                            دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سلمان امیری                            دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علی محبی                               دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمدرضا بهرنگی                      دانشگاه خوارزمی

دکتر نوذر امین صارمی                       دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر جعفر حسن پور                        دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علی عزیزی                             دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر ابراهیم داوودی                         دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر غلامرضا مرادی                         دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر حمید هاشمی                           دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر صادق رضایی                           دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر مهدی مقیمی                            دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر احمدرضا اسماعیلی                    دانشگاه علوم انتظامی امین

بهنام مدبری                                   دانشگاه علوم انتظامی امین

داوران شماره بهار 1399

دکتر محمدرضا بهرنگی                 دانشگاه خوارزمی

دکتر بهروز دری                         دانشگاه شهید بهشتی

دکتر توحید عبدی                      دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر پرویز آهی                        دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر احمد سوری                     دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر رضا عبدالرحمانی               دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سلمان امیری                    دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر اردشیر زابلی زاده               دانشگاه صدا و سیما

دکتر علی عبادی نژاد                دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر حمید پناهی                     دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر عبدالرحمن میرزاخانی         دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محسن رضایی                  دانشگاه علوم انتظامی امین

داوران شماره زمستان 1398

 دکتر عزت اله سام آرام            دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمدرضا بهرنگی            دانشگاه خوارزمی

دکتر بهروز دری                    دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علیرضا جزینی               دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر فریبا شایگان                  دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر توحید عبدی                 دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر جعفر حسین پور            دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر حسین محبوبی منش        دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علی عبادی نژاد              دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر عبدالرحمن میرزاخانی      دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر غلامرضا مرادی             دانشگاه علوم انتظامی امین

بهنام مدیری                       دانشگاه علوم انتظامی امین

داوران شماره پاییز 1398

دکتر عزت اله سام آرام          دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر فریبا شایگان                دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر غلامرضا مرادی            دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سیدرضا حسینی           دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر عزیزمراد مرادی           دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر بهرام بیات                 دانشگاه دفاع ملی

دکتر عبدالرحمن میرزاخانی   دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر غلامرضا لطیفی          دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سلمان امیری            دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر اردشیر زابلی زاده      دانشگاه صدا و سیما

منیژه نویدنیا                  دانشگاه آزاد اسلامی

داوران شماره تابستان 1398

دکتر عزت اله سام آرام     دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر ابراهیم داوودی        دانشگاه علوم انتظامی

دکتر بهرام بیات              دانشگاه دفاع ملی

دکتر توحید عبدی           دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر حمید پناهی            دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سلمان امیری           دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سیدرضا حسینی       دانشگاه علوم اتتظامی امین

دکتر عبدالرحمن میرزاخانی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علی افشار               دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر فریبا شایگان            دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر رضا جوادیان           دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر مرتضی نوربخش      دانشگاه البرز

دکتر یوسف محمدی مقدم دانشگاه علوم انتظامی امین

داوران شماره بهار 1398

دکتر عزت اله سام آرام           دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر توحید عبدی                 دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر غلامرضا لطیفی              دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی انتظاری                 دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی اکبر احمدی           دانشگاه پیام نور

دکتر علیرضا جزینی             دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سلمان امیری              دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محسن کلانتری          دانشگاه زنجان

دکتر علی عبادی نژاد          دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سعید کشفی              دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر لیلا ذوقی                 دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر مرتضی نوربخش        دانشگاه البرز

دکتر نوذر امین صارمی       دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی   دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ابراهیم رجبی تاج امیر       دانشگاه علوم انتظامی امین

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
علی احتشامی انتظام اجتماعی استادیار گروه مبارزه با مواد مخدر،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
علی اکبر احمدی انتظام اجتماعی استادمدیریت، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران
علیرضا ادیبی انتظام اجتماعی استادیار گروه عملیات انتظامی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
حسین یاراحمدی انتظام اجتماعی استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
احمدرضا اسماعیلی انتظام اجتماعی استادیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران ایران
علی اصانلو انتظام اجتماعی استادیار گروه علمی جغرافیا،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
علی افشار انتظام اجتماعی استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
آرمین امیر انتظام اجتماعی استادیارگروه مطالعات فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران
سروش امیری انتظام اجتماعی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
سلمان امیری انتظام اجتماعی استادیار گروه پیشگیری انتظامی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
ایمان امینی انتظام اجتماعی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه امین،تهران،ایران
سعیده امینی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
نوذر امین صارمی انتظام اجتماعی دانشیارگروه علوم اجتماعی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
علی انتظاری مدیر گروه جامعه شناسی / دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
امیر حسین یاوری بافقی انتظام اجتماعی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
غلامحسین بیابانی انتظام اجتماعی استادیار گروه کشف جرائم،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
ناصر بیات استادیار گروه جغرافیادانشگاه علوم انتظامی امین
تقی بختیاری انتظام اجتماعی استادیار گروه امنیت داخلی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
رضا بیرانوند انتظام اجتماعی استادیار گروه حقوق،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
محمدرضا بهرنگی انتظام اجتماعی استاد دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران
ستار پروین
حمید پناهی انتظام اجتماعی استادیار گروه امنیت داخلی،دانشگاه علوم انظامی امین،تهران،ایران
محمدرضا پورغلامی انتظام اجتماعی گروه جغرافیا،دانشگاه علوم انتظامی امین،شهر تهران
بابک پور قهرمانی انتظام اجتماعی دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی
سمیه تاجیک اسماعیلی استاد دانشگاه ازاد تهران شرق
یوسف ترابی انتظام اجتماعی دانشیار گروه علوم سیاسی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
علیرضا جزینی انتظام اجتماعی دانشیار گروه پیشگیری انتظامی ، دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
محمد جعفری انتظام اجتماعی عضو هیات علمی
غلامرضا جمشیدی انتظام اجتماعی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران
علی جنادله دانشگاه علامه طباطبائی
رضا جوادیان انتظام اجتماعی استادیار گروه خدمات ترافیک،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
اصحاب حبیب زاده انتظام اجتماعی دانشیار گروه علوم اجتماعی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
سید رضا حسینی انتظام اجتماعی هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
اکبر حسن پور انتظام اجتماعی دانشگاه خوارزمی
جعفر حسین پور سعادت آبادی انتظام اجتماعی دانشیار علوم ارتباطات،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران.ایران
سید سعید حسینی زاده آرانی دانشجوی دکترا بررسی مسائل اجتماعی دانشگاه کاشان
جعفر حق پناه پژوهشکده مطالعات راهبردی- هیات علمی
مجتبی حمایت خواه عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
ابوالفتح خالقی انتظام اجتماعی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
ابراهیم داودی دهاقانی انتظام اجتماعی استادیار گروه پدافند غیرعامل، دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران.ایران
بهروز دری انتظام اجتماعی دانشیارمدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران
صیاد درویشی انتظام اجتماعی استادیار گروه پیشگیری انتظامی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
داود دعاگویان انتظام اجتماعی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
لیلا ذوقی انتظام اجتماعی استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
ابراهیم رجبی تاج امیر انتظام اجتماعی استاد یار گروه جرم شناسی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
حاجیه رجبی فرجاد انتظام اجتماعی دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین.تهران،ایران
علی رحمانی فیروزجاه دانشیار گروه علوم اجتماعی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
داریوش رحمتی انتظام اجتماعی دانشیار گروه پیشگیری انتظامی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران.ایران
صادق رضایی انتظام اجتماعی استادیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران.ایران
محسن رضایی انتظام اجتماعی حقوق، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی
اکبر رضازاده انتظام اجتماعی استادیار گروه امنیت داخلی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران،ایران
حسن رضا رفیعی انتظام اجتماعی دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران.ایران
سید عزیز رفعتی اصل استاد یار گروه انتظامی دانشکده علوم و فنون انتظامی دانشگاه امین تهران ایران و رییس مرکز تحقیقات آماد
هادی رفیعی کیا استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
اردشیر زابلی زاده سرپرست دانشگاه صدا وسیما
روح الله سالار انتظام اجتماعی استادیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه علوم انتظامی امین.تهران.ایران
عزت اله سام آرام سردبیر
احمد سوری هیئت علمی
احمد سوری انتظام اجتماعی دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه علوم انتظامی،تهران.ایران
الهه شاکری منصور جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ایران
فریبا شایگان انتظام اجتماعی استاد گروه علوم اجتماعی،دانشگاه علوم انتظامی امین.تهران.ایران
غلامرضا شاه محمدی انتظام اجتماعی عضو هیات علمی
غلامرضا شاه محمدی انتظام اجتماعی دانشیار گروه فاوا ،دانشگاه علوم انتظامی،تهران.ایران
محمد شیخی انتظام اجتماعی دانشیار گروه برنامه ریزی شهری،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران.ایران
علی شکوری
رضا صابری انتظام اجتماعی استادیار گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران
فریبرز صدیقی ارفعی انتظام اجتماعی دانشگاه کاشان
رضا صفری شالی استادیارگروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران
عابدین صفری کاکرودی انتظام اجتماعی استادیار گروه حقوق،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
حسین طاهری انتظام اجتماعی استادیار گروه تربیت بدنی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران.
اسماعیل عالی زاد انتظام اجتماعی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران
مسعود عالمی نیسی استادیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
علی عبادی‌نژاد انتظام اجتماعی دانشیار گروه جغرافیا ،دانشگاه علوم انتظامی،تهران،ایران
توحید عبدی دانشیار پایه 32/ دانشگاه علوم انتظامی امین
رضا عبدالرحمانی انتظام اجتماعی استادیار گروه علوم اجتماعی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران.ایران
علی عزیزی انتظام اجتماعی مدیر گروه پیشگیری انتظامی دانشکده علوم و فنون انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین
محمد تقی عصار انتظام اجتماعی استادیار گروه مدیریت راهبردی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران.ایران
میترا عظیمی استادیار برنامه­ ریزی شهری و توسعه منطقه ­ای، دانشگاه علامه ­طباطبایی
اکرم علیمردانی انتظام اجتماعی استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران.ایران.
جواد عینی پور انتظام اجتماعی گروه روانشناسی، دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.
منصور فتحی انتظام اجتماعی عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
منصور فتحی انتظام اجتماعی دانشیار مددکاری اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبائی
سید سیامک فتح الهی انتظام اجتماعی مدیر گروه علمی حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
حمید قاسمی انتظام اجتماعی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران
محمد قاسمی انتظام اجتماعی رییس هیئت علمی ساتحوم
خلیل قاسم نژاد انتظام اجتماعی استادیار گروه پیشگیری انتظامی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران.ایران
زهرا قنبری انتظام اجتماعی عضو هیت علمی و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه غیر انتفایی البرز
علی اصغر کیا استاد علوم ارتباطات، دانشکده ارتباطات ،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران
غلامعلی کارگر انتظام اجتماعی دانشیار گروه تربیت بدنی،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران.ایران
محمد جواد کاملی مدیر گروه مدیریت دانشکده اداری- پشتیبانی
مراد کاویانی راد دانشگاه خوارزمی
سید سعید کشفی انتظام اجتماعی استادیار مدیریت اموزشی گروه عملیات ترافیک،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
حسن کلاکی انتظام اجتماعی
محسن کلانتری دانشگاه زنجان
غلامرضا لطیفی انتظام اجتماعی دانشیاردانشگاه علامه طباطبایی،تهران.ایران
بهزاد لک انتظام اجتماعی استادیار گروه فاوا ،دانشگاه علوم انتظامی،تهران،ایران
علی محبی انتظام اجتماعی دانشیار گروه علوم تربیتی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران.ایران
حسین محبوبی منش انتظام اجتماعی استادیار گروه علوم اجتماعی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران.ایران
مرتضی محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
مهدیه محمد تقی زاده استادیار گروه مطالعات زنان،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران.ایران
یوسف محمدی مقدم انتظام اجتماعی استاد گروه مدیریت،دانشگاه علوم انتظامی،تهران،ایران
غلامرضا محمد نسل انتظام اجتماعی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران. ایران
بهنام مدبری انتظام اجتماعی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
عزیزمراد مرادی انتظام اجتماعی استادیار امنیت ملی دانشگاه علوم انتظامی امین
غلامرضا مرادی سیاسر انتظام اجتماعی استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
عبدالرحمن میرزاخانی انتظام اجتماعی استادیار گروه پیشگیری انتظامی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
حسین میرزائی استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی
یحیی میرشکاران انتظام اجتماعی استادیار گروه جغرافیا،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران.ایران
حمید مستجابی دانشکده انتظامی
مجتبی مقصودی
مهدی مقیمی انتظام اجتماعی نیروی انتظامی
محمد ملاعباسی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران
جواد منظمی تبار انتظام اجتماعی استادیار گروه علوم اجتماعی،دانشگاه علوم انتظامی،تهران،ایران
حافظ مهدنژاد انتظام اجتماعی استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران
محمد نادری انتظام اجتماعی دانشیار گروه اخلاق و احکام اسلامی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
وحید نقدی دورباطی انتظام اجتماعی استادیار گروه آموزش علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان
منیژه نویدنیا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد گرمسار
مرتضی نوربخش انتظام اجتماعی دانشیارعلوم اجتماعی، دانشگاه البرز،البرز،ایران
حمید هاشمی انتظام اجتماعی استادیار گروه حقوق ،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
جعفر هزار جریبی انتظام اجتماعی استاد جامعه شناسی،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران
اکبر وروایی انتظام اجتماعی استاد گروه جرم شناسی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران
محمد ویسیان انتظام اجتماعی پژوهشگر جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

 قابل توجه داوران محترم نشریه

با سلام و احترام؛

خواهشمند است با توجه به اطلاع رسانی که به پست الکترونیک شما ارسال شده است،وارد صفحه شخصی خود در سامانه شده و مقالات ارسالی را ارزیابی نموده و نتیجه ارزیابی را از طریق همین سامانه با مد نظر قراردادن موارد زیر و برابر فرم تنظیمی در سامانه ارسال نمایید:

1-همسو بودن موضوع،محتوا و نتایج تحقیق با اهداف نشریه؛

2-تبیین رویکردها و راهبردهای مرتبط با علوم اجتماعی - انتظامی؛

3-ایجاد بستر و زمینه های تبیین،تولید و نشر اندیشه های مرتبط با رویکرد اجتماعی-انتظامی پلیس؛

4-داشتن رویکرد پژوهشی و کاربردی؛

5-توجه به ساختار شکلی-محتوایی نشریه؛

 

ردیف

مؤلفه ارزیابی

نمره مبنا

نمره داور

توضیحات

1

تناسب عنوان و موضوع با محتوا

3

 

 

2

چکیده مقاله و کلیدواژه‌ها

10

 

 

3

طرح مسئله و ضرورت تحقیق

10

 

 

4

پیشینه وادبیات تحقیق

10

 

 

5

روش شناسی تحقیق

10

 

 

6

روش های آماری (تجزیه وتحلیل)

5

 

 

7

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

15

 

 

8

روزآمدی منابع

15

 

 

9

رعایت قواعد ماخذ نویسی

3

 

 

10

روان نویسی و انسجام بخش های مقاله

4

 

 

11

نوآوری، خلاقیت و  یافته های جدید

15

 

 

جمع امتیاز (از 100 امتیاز)